ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม โดยมีอาจารย์หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรประยุกต์ศิลป์ เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม