ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการพัฒนา Objectives & Key Results (OKR) สายสนับสนุนวิชาการ

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน จัดอบรมการพัฒนา Objectives & Key Results (OKR) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม