ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการรวบรวมความรู้จากภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม