ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนา “Active Learning กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “Active Learning กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย รศ. ดร.อนงค์พร สมานชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม