ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ KM และข้อมูลในระบบ Che QA Online ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี เป็นวิทยากรอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (105) อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม