ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการอบรม โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การบริการวิชาการด้านการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีชาวบ้านเทศบาลตำบลบ้านกรด เข้าร่วมการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม