ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างทักษะการทำงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม