ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. การพัฒนา Objectives & Key Results (OKR) สายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานระดับผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเงินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. ทบทวน OKR แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พิจารณา OKR แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 5. จัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6. อบรมการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม