ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรผู้อบรม คือ อาจารย์วรางคณา ปัญญามี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษา อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และเอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน มีนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม