ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์รวมทั้งหมด 83 คน มาศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติตน ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม