ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เยี่ยมชมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดภาคเรียนและใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการผ่อนผันและคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 6 การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยปลัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเยี่ยมชมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม