ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีการจัดประชุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม