ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 แบบออนไลน์

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาร่างข้อบังคับชมรมห้องสมุดสีเขียว แผนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563 และการจัดสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 โดยมี อาจาย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม