ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ แนวคิด และสามารถสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรมกราฟิก ในรูปแบบ Presentation เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31115 อาคาร 100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม