ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน งบประมาณ การนำเสนองานวิชาการ การส่งผลงานของนักศึกษาให้นำเสนองานวิชาการระดับประเทศ อีกทั้งนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๋เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำโครงงานการฝึกงาน และกิจกรรมของนักศึกษา ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม