ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33ได้จัดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็นประธาน กล่าวให้โอวาทข้อคิดแก่เยาวชนและปิดการเสวนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยนำเยาวชนทั้ง 320 คน ทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจของชาติไทยในอดีต ตามเส้นทางดังนี้ วัดพุทไธศวรรย์ วัดนักบุญยอแซฟ วัดไชยวัฒนาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งเจ้าสามพระยาชมความงามวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง คุ้มขุนแผน วัดพระราม ป้อมเพชร และป่า(ตลาด)ดินสอ และจัดพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง พหุวัฒนธรรมอยุธยา,รากฐานความเป็นสังคมไทยร่วมสมัย ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวต้อนรับเยาวชนและแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวเปิดการเสวนา พร้อมผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ และอาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม