ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิสา พักต์วิไล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สาขาสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบุคลากรในการปรับวิถีการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานของการสร้างวัฒนธรรมสีเขียว (Environmental consciousness culture)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม