ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น จากบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดย นายกิตติพงศ์ ตระการไทย จากบริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ในการดูแลของ อ.บวรศรี มณีพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่นที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ได้รับความสนใจจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมฟังการบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้อง 43009 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม