ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงละครเวที เรื่อง “รัก...ตัวเท่าบ้าน”

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงละครเวที เรื่อง “รัก...ตัวเท่าบ้าน” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยละครเวทีดังกล่าว เขียนบทและกำกับการแสดงโดย อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการแสดงและเป็นทีมงานผลิตละครเวที “รัก...ตัวเท่าบ้าน” ละครเวทีในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของการตีความ คำว่า “รัก” ซึ่งถอดมาจากชีวิตและประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย อะไรบ้างคือสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้รัก และคำว่า “รัก” แท้จริงแล้วคืออะไร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ให้นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการทำงาน ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาความคิด การแสดงออก และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของละครเวที อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่สังคม โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมชมละครเวที จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม