ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กิจกรรมรักษ์อยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 240 คน ร่วมทำกิจกรรม ณ วัดพุทไธสวรรย์ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดราชบูรณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักถึงคุณค่า ศิลปะวัฒนธรรม และความเป็นมาของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา สร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา และปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทยและปกป้องศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงความเป็นมรดกโลกสืบไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม