ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประธานและเลขานุการสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานและเลขานุการสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อวางแผนการจัดทำผลงานทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม