ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 (The 6th Undergraduate Science and Technology Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 (The 6th Undergraduate Science and Technology Conference) ภายใต้หัวข้อ “Artificial Intelligence : A Modern Approach” โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ อุปนายก สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยี AI กับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” นอกจากนี้ในงานยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application แบ่งกลุ่มการนำเสนอเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร กลุ่มวิศวกรรมและนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งสิ้น 46 บทความ แบ่งออกเป็นการนำเสนอรูปแบบบรรยายจำนวน 26 บทความ และการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์จำนวน 20 บทความ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม