ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยจัดนิทรรศการอาหารตามประเพณีความเชื่อ อาหารตามฤดูกาล และอาหารตามภูมิภาค ภายในงานมีการบรรยายและสาธิตเรื่อง“ชากับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น” วิทยากรโดยอาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ และการบรรยายและสาธิตเรื่อง “สาธิตการทำมิโซะซุป” วิทยากรโดย ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้ร่วมลงมือทำและทดลองชิมอีกด้วย หลังสิ้นสุดกิจกรรมบรรยาย ได้มีการนำเสนองาน เรื่อง “อาหารตามประเพณีความเชื่อ” “อาหารตามฤดูกาล” และ “อาหารตามภูมิภาค”โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น ของ ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม