ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีไหว้ครู จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ให้กับคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประธานในพิธีไหว้ครู จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ให้กับคณะวิทยาการจัดการ ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานในพิธีไหว้ครู จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประธานในพิธีไหว้ครู จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวนำไหว้ครู และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู และนักศึกษาที่ร่วมในพิธีได้นำพวงมาลัยมากราบไว้ครูอาจารย์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม