ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์” จากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อาจารย์ชมัยภร (แสงกระจ่าง) บางคมบาง และเสวนา ในหัวข้อ “อ่านและเขียนอย่างไรให้สร้างสรรค์” โดยนักกวี นักเขียนซีไรต์ และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การเขียนกลอน กวีนิพนธ์ การเขียนเรียงคววามการเขียนสารคดี เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้านการเขียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม