ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการสัมมนา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ การระดมความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานของแผนงาน โครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม