ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาธุรกิจ “ภายในวิกฤต แค่เปลี่ยนมุมชีวิตก็เปลี่ยน” การรับมือของธุรกิจในยุค New Normal และการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะศูนย์วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ARUBI จัดเสวนาธุรกิจ “ภายในวิกฤต แค่เปลี่ยนมุมชีวิตก็เปลี่ยน” การรับมือของธุรกิจในยุค New Normal และการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการปละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม