ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ ประโยชน์ และพิธีมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ ประโยชน์ และพิธีมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ประโยชน์” จัดให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5 ให้กับหน่วยงานที่ได้ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ระดับดีเด่น ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ด้านการวิจัย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่ สถาบันอยุธยาศึกษา ระดับดีมาก ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม