ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานวิจัยการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานการนำเสนองานวิจัยการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ โดยมี คุณราม ติวารี ผู้เชี่ยวชาญสาขาฟิสิกส์และโลกทั้งระบบ สสวท. เป็นผู้นำเสนอ “อยุธยาโมเดล” ปี 2562 ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข หัวหน้าภาค วิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้นำเสนองานวิจัยฯ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะศึกษานิเทศน์ คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม