ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเพื่อหากรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดการประชุมเพื่อหากรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่งโดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม