ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง “สถาปัตยกรรมท้องถิ่น คุณค่าอันควรอนุรักษ์”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง “สถาปัตยกรรมท้องถิ่น คุณค่าอันควรอนุรักษ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรองประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับ และ คุณจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บริบทของหน่วยงานภาครัฐกับการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมท้องถิ่น” ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยโบราณ วิทยากรโดย คุณสุทธิรักษ์ อัตนวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทไวทยภักดิ์ จำกัด ณ เรือนมนิลา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา ครู อาจารย์ หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลที่สนใจ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการสร้างเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของท้องถิ่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม