ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ใน 4 ปี ข้างหน้า ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้ 1.อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม 3. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถามจาก ผู้เข้าฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ถามผ่านคณะกรรมการสรรหา คนละไม่เกิน 10 นาที และหลังการแสดงวิสัยทัศน์ได้มีการหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ และหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหา จะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จำนวนไม่เกิน 3 คน จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากร และจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม