ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม การปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม