ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม