ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักรัฐประศาสนศาสตร์กับเคล็ดลับการสมัครงานและไขข้อข้องใจในที่ทำงาน”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักรัฐประศาสนศาสตร์กับเคล็ดลับการสมัครงานและไขข้อข้องใจในที่ทำงาน” ได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารเจ้าพระยาบวรราชยก (317) มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม