ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา บุรณศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานของสมาคมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงของศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านกิจกรรมที่สำคัญ เช่น งานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดง งานเดินวิ่งมินิ ฮาล์ฟ มาราธอน งานเสวนาทางวิชาการ ฯลฯ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมนั้นจะแจ้งให้ศิษย์เก่าได้ทราบในโอกาสต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม