ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า และโรงเรียนวัดบ้านป่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า และโรงเรียนวัดบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านอารมณ์สุข ความสมบูรณ์ทางกาย และการอยู่ร่วมสังคมสุข ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และขอขอบพระคุณ ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน และ ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ รวมทั้ง นายสิงห์หา ชะนะภัย กำนันตำบลตรีณรงค์ และ นายอลงกต แก่นคิรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม