ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ และ อาจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแจ้งเพื่อทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้น ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม