ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนใน 4 หัวข้อ “การมองเห็นปัญหารอบตัว”

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนในสัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ “การมองเห็นปัญหารอบตัว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงเรียนในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2563 ทำกิจกรรม Walk Rally รอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการสังเกตปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน สามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงการจิตสาธารณะได้ในอนาคต พร้อมทั้งร่วมกันทำประโยชน์ด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณตลาดกรุงศรีเก่า

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม