ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การจัดการความรู้ KM

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การจัดการความรู้ KM ด้านวิจัย การสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการเขียนบทความทางวิชาการเพิ่มการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับคณาจารย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นประธาน และ ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด การจัดการความรู้ในด้านการสร้างแรงจูงใจ เพิ่มศักยภาพในการเขียนบทความทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และเพื่อจัดการอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม