ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขัน e-Initiative HACKATHON

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใน 17 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ซึ่งนักศึกษาได้รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นำโดย นายภวินท์ หลาวเพ็ชร นายธนัท เอี่ยมสอาด และนางสาวณัฐสุดา สยุมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษา อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ และอาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ จัดขึ้น ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม