ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการตัดต่อวีดีโอบน Mobile Computer

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการตัดต่อวีดีโอบน Mobile Computer ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช นายวรากร ทองรัศมี นางสาวชัชฎา พรวิจิตรพิศาล และนายอติกานต์ ยังเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม