ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) 2) พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3) พิจารณา (ร่าง) การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม