ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีวิทยากร ร่วมการเสวนา ได้แก่ คุณทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ (เต้) แกนนำกลุ่มอยุธยาเพื่อประชาธิปไตย, คุณภาสินี รุ่งเรือง (แบม) ว่าที่คุณครูรุ่นใหม่ ศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, คุณสยุมภู ชินพัฒน์ (ฟร้อง) นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองทำให้ได้เกิดการมองเห็นประเด็นสำคัญหลากหลายมิติที่เป็นสภาพจริง อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอ เพื่อให้เกิดทิศทางที่น่าสนใจในการพัฒนานักศึกษาในปัจจุบัน ที่สำคัญคือการได้สร้างการเรียนรู้ร่วมกันว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่แท้จริงแล้วนั้น คือการเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมในด้านต่างๆ โดยเริ่มต้นจากห้องเรียน การเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามได้ ถกเถียง แลกเปลี่ยนมุมมอง นำไปสู่การหาคำตอบเพื่อวางทิศทางร่วมกัน กระบวนการทบทวน-ปรับเปลี่ยน-เปลี่ยนผ่าน จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดามากการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมรวมถึงระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่รัฐและผู้มีบทบาทหน้าที่ควรตระหนักและให้ความสําคัญอย่างยิ่ง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม