ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ ARU พบครูแนะแนว

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย และนักศึกษา ARU AMBASSADOR ให้การต้อนรับและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดี ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ในการนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาและคณะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับครู แนะแนว ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม