ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี และอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับคุณธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 และทีมงาน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดทำบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม