ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดาราศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมกับดาราศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และขยายผลกับงานพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้น จัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม