ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมไหว้ครูการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครูการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่อาจารย์ผู้สอน เป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีให้แก่นักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม