ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีวิทยาและการปฏิบัติงานทางโบราณคดี”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีวิทยาและการปฏิบัติงานทางโบราณคดี” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวิทยากร คือ นายศุทธิภพ จันทราภาขจี นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิธีวิทยาทางโบราณคดี เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางโบราณคดีจากประสบการณ์นักโบราณคดี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ อาคารเจ้าพระยาบวรราชยก (317) มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม