ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 2563 ดังนี้ ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล อาจารย์คณะครุศาสตร์ มีการร่วมทำบุญถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีการแสดงจากนักศึกษา และคณาจารย์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม